Kereskedelmi tevékenység a Formula 1 Magyar Nagydíj ideje alatt

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező kereskedelmi tevékenységek és szálláshely-szolgáltatás kapcsán az alábbi tájékoztatásd adja:

Kereskedelmi tevékenységek:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján azon kereskedelmi tevékenységet végzők, akik még semmilyen nyilvántartásba vétellel, engedéllyel nem rendelkeznek (cég vagy egyéni vállalkozó tevékenységi körei között szerepelnie kell az értékesítendő termékkörnek) és üzletben folytatott kereskedelem, vendéglátás, közterületi, illetve közvetlen értékesítés keretében szeretnének árusítani, azoknak a Korm. rendelet alapján a tevékenység helye szerinti, azaz Hivatalunkhoz kell bejelentést benyújtani a tevékenység megkezdése előtt.

Akik mozgóbolt útján vagy üzleten kívüli kereskedelem vagy automatából történő értékesítés keretében szeretnének kitelepülni, azon kereskedőknek a Korm. rendelet alapján a székhelyük szerinti jegyzőhöz kell kérelmüket benyújtaniuk.

Vásáron - piacon történő árusítás nem lehetséges, mivel ilyen helyszín nincs a közigazgatási területen belül.

Azoknak a kereskedőknek, akik termékkörük, illetve tevékenységük alapján még külön engedély kötelesek is (pl. húst vagy tejet alapanyagként használnak), az engedély beszerzéséről a kitelepülésig gondoskodniuk kell az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági hatóságoknál. (Lásd: mellékelt tájékoztató)  A Hungaroring területén belül kereskedelmi tevékenységet végzőkre ugyanezen szabályok vonatkoznak.
Amennyiben a kereskedő már rendelkezik a fenti érvényes engedélyekkel, kitelepülhet a Formula 1. idejére, mint alkalmi rendezvényre, de az árusításhoz rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.
Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt. 110. § (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható. (Lásd: NAV mellékelt tájékozatója.)

Szálláshely-szolgáltatás:
Akik a Formula 1. Magyar Nagydíj ideje alatt szeretnének kempinget vagy egyéb szálláshely-szolgáltatást üzemeltetni, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a Hivatalunk felé kell bejelentéssel fordulniuk. Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a Korm. r. 1. mellékletében foglalt követelményeknek.
Nyilvántartott szálláshelyeket a honlapunkon kikeresheti, illetve a mellékletben megtalálja.

Nyilvántartásba vétel hiányában, a tevékenységet meg kell tiltani!

Parkoltatás, parkolóhely üzemeltetése:
A tevékenység a jogszabályi előírások szerint bejelentés-köteles ipari tevékenységnek minősül és nyilvántartásba vétele jegyzői hatáskörbe tartozik, ezért az ilyen irányú kérelmeket hivatalunkhoz kell benyújtani.
Ezen tevékenység esetében a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ezért célszerű a Hivatal Műszaki Irodáján a helyrajzi szám alapján az ingatlanra vonatkozó előírásokról érdeklődni.
A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a területen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a parkolót bezáratja!

Amennyiben a parkolóhely üzemeltetésének nincs akadálya, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi és a tevékenység a Hungaroring területén tartott nemzetközi vagy országos rendezvények, és az azt megelőző és követő egy napon végezhető.
A parkolót üzemeltető köteles a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat figyelembe venni, betartani.
Zenés, táncos rendezvény: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvénynek minősül: a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben tartanak, továbbá a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).
Ezekben az esetekben hivatalunk jegyzőjéhez kell benyújtani az engedélyezési kérelmet, legalább egy hónappal a rendezvény előtt. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

Egyéb elvárások:
a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013.(XII.19) számú önkormányzati rendelet néhány elvárással él a településünkön kereskedelmi tevékenységet végzők, parkoltatási szolgáltatást nyújtók és a területüket használatba átadókkal szemben, amelyek elmulasztása közösségi együttélés szabályainak megsértéséből adódó bírság megállapítását vonhatja maga után.

Amennyiben az engedélyezésekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai telefonon (06-30-663-9803), e-mailben mogyorod@mogyorod.hu címen, illetve ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13-18 óra; Szerda: 13-16 óra; Péntek: 8-11.30 óra) személyesen is készséggel állnak a rendelkezésére.

EGT-tagállamaiban nyilvántartott adóalanyok magyarországi kitelepülésével kapcsolatban fontos betartani az alábbiakat:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2. § a)-b) pontja alapján adót kell fizetni az adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, valamint terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése esetén.

Az Áfa tv. 22. § (1) bekezdése termék Közösségen belüli ellenérték fejében teljesített beszerzésének [Áfa tv. 2. § b) pontja] tekinti azt is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldre vállalkozásának szükségleteire, amelyet a Közösség más tagállamában termel ki, állít elő, munkál meg, vásárol, illetőleg szerez be - a 19. § értelmében - ott, vagy importál oda, és a terméket ebből a tagállamból maga vagy - javára - más adja fel küldeményként vagy fuvarozza el.
A közösségi adóalanyoknak vagyonmozgatás címén adófizetési kötelezettsége keletkezik a más tagállamokból behozott termékek után.

Az Áfa tv. 25. § szerint abban az esetben, ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van. Vagyis a külföldi adóalanyok az Áfa tv. hatálya alá tartozó, belföldön teljesülő termékértékesítést [Áfa tv. 2. § a) pont] valósítanak meg, amennyiben Magyarország területén értékesítik a termékeiket.

A külföldi adóalanyoknak az adóköteles tevékenységükre tekintettel - adószám megállapítása végett - be kell jelentkezniük a magyar állami adóhatóságnál, amely alapján az adóhatóság nyilvántartásba veszi őket az Art. 16. § (1) bekezdése alapján.
Gazdasági társaság esetében az adószám kérelmezéséhez a 17T201 számú nyomtatvány benyújtása szükséges NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (1410 Budapest, Pf.: 138.) részére.

Fontos, hogy a külföldi adóalany attól az időponttól értékesíthet jogszerűen a magyarországi vásárokon, amikortól az előbbiek szerint kérelmezett adószámot megkapta. A Magyarországon teljesített értékesítései kapcsán felmerülő bizonylat kibocsátási, fizetendő áfa megállapítási, áfa bevallási kötelezettségeinek az Áfa tv, valamint Art. vonatkozó előírásai alapján kell eleget tennie.

Az Áfa tv. X. fejezete tartalmazza az adóalanyok számla illetve nyugta kibocsátásával kapcsolatos alapvető szabályait.

Az Áfa tv. rendelkezései szerint az adóalanynak az értékesítésről főszabály szerint számlát kell kiállítania. Amennyiben a vevő (a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője) nem adóalany, és az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri, akkor az értékesítő adóalany mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól, és ilyen esetben nyugtaadási kötelezettség terheli.  [Áfa tv. 159. § (1) bekezdése, 165. § (1) bekezdés b) pontja, 166. §].

A beadványában szereplő külföldi adóalanyoknak a belföldön teljesített termékértékesítésekről a számlát az Áfa tv. 82. §-nak megfelelő áfával növelt összegben kell kibocsátani.

A külföldi gazdálkodó a megkért magyar adószáma alatt a Magyarországon teljesített termékértékesítéseiről a ’65-ös számú áfa-bevallást köteles benyújtani, amelyben szerepelteti az összes, általa eladott termék vételárában foglalt áfa-összeget, mint fizetendő adót. Ezzel együtt, amennyiben Magyarországon az adóköteles tevékenységével összefüggésben terméket szerzett be, vagy szolgáltatást vett igénybe, akkor a beszerzett termékről, igénybe vett szolgáltatásról számla és áthárított áfa ellenében, az Áfa tv. VII. fejezetében foglaltak alapján levonási jogával is élhet.